parallax background

VOP


Všeobecné obchodní podmínky lázní Beer spa Natural (provozovatel Flex Agency s.r.o.) 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Flex Agency s.r.o, se sídlem Ke Kapslovne 2855 / 3, Praha 3, 130 00, IČ27883124, DIČ: CZ27883124, upravují obecná práva a povinnosti mezi Lázně Beer spa Natural (dále jen „BSN“)  a objednatelem – fyzickou nebo právnickou osobou, která služby v BSN objednává (dále jen „objednatel/klient/kupující“). Uzavřením služeb u BSN objednatel / klient / kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

1. Předmět všeobecných podmínek

BSN vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Lázní a Klientů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky a smluvní vztahy s Klientem, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění).

2. Objednávání služeb

— Na webových stránkách. Online objednávka služeb probíhá na adrese: www.beerspanatural.com. K úhradě objednávky realizované na webových stránkách se využívá platební brána.

— Osobní objednání služeb na recepci, klient uhradí cenu objednávky v hotovosti, či platební kartou na recepci lázní. Osobní objednávku je možné provést přímo na recepci lázní v provozní době. Pokud je objednávka realizovaná osobně, považuje se za platnou až ve chvíli, kdy dojde k její úplné úhradě.

3. Potvrzení objednávky

Po uhrazení objednávky elektronicky na stránkáchwww.beerspanatural.com, zašle BSN objednateli její potvrzení,  který slouží jako doklad úspěšného objednání služeb,  potvrzení obsahuje:

- jméno a příjmení klienta, - telefon, emailová adresa, - počet osob, - termín pobytu, - délka pobytu, - místo pobytu (adresa lázňí), - cenu. 

Objednatel je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených v potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti je objednatel povinen neprodleně kontaktovat rezervační kancelář BSN, a žádat nápravu. 

Pokud klient uhradí cenu objednávky v hotovosti, či platební kartou na recepci lázní, obdrží podtvrzení v tištěné podobě. 

Potvrzením objednávky BSN vzniká mezi objednatelem a BSN smluvní vztah, na jehož základě se BSN zavazují zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Uhrazením objednávky KLIENT stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Klient souhlasí s tím, aby osobní údaje, uvedené na objednávce byly zahrnuty do elektronické databáze BSN a aby byly ze strany BSN shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Ceny služeb


Aktuální ceny služeb poskytovaných BSN jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.beerspanatural.com
Úhrada služeb BSN může být provedena:

- bankovním bezhotovostním převodem, platební kartou nebo vkladem v hotovosti na účet BSN
č. ú.: 4218940001/5500 vedený u Reiffeisenbank.


- platbou v hotovosti na recepcí BSN.
5. Pravidla procedury pro BeerSpa

Klienti jsou povinni dostavit se na proceduru nejpozději 15 minut před jejím začátkem. V případě pozdního příchodu nemají klienti nárok na prodloužení délky procedury ani na finanční kompenzaci. 

Před započetím procedury je klient povinen předložit personálu recepce pivních lázní podvrzení, kterým prokáže objednání a uhrazení objednaných služeb. Podvrzení může být předloženo buď papírově nebo v elektronické podobě (např. na telefonu nebo tabletu).

Klienti se zavazují dbát instrukcí personálu pivních lázní a to zejména instrukcí, týkajících se bezpečnosti v průběhu pivní koupele a odpočinku v relaxační místnosti.

V průběhu pivní lázně je zakázáno:

- Kouřit, užívat drog a rozdělávat oheň,

- Pohybovat se mimo vymezený prostor, samostatně obsluhovat elektrická kamna,

- Realizovat aktivity znamenající ohrožení na zdraví či životě jak s vém tak osob pohybujících se v prostoru pivních

lázní,

- Manipulovat, přesouvat či jinak poškozovat vnitřní zařízení pivních lázní,

- Odnášet věci spadající do vnitřního zařízení a majetku Pivních lázní,

- Vstupovat do prostor technického zázemí a technologií Pivních lázní,

6. Právo a povinnosti klienta.

Právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Lázně zpracovávaly osobní údaje Klienta, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění smlouvy a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Více na www.priessnitz.cz/cz/informace-pll/21-gdpr.html

Klienti mají právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle uhrazené objednávky. K čerpání služeb opravňuje Klienta potvrzení pobytu vystavené Lázněmi.

Klienti mají povinnost dodržovat stanovený program procedury a dodržovat pravidla procedury, stanovené v těchto VOP. 

Dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient při nástupu prokáže na recepci, potvrzení objednávky a dokladem o zaplacení služeb, 

Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, lázeňském zařízení a poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb. 

Dokončením rezervace klient potvrzuje, že je mu více než 18 let, jeho uvedené informace jsou pravdivé a souhlasí s tím, že budou použity pro další zpracování provozovatele pivních lázní. Klient je povinen na vyžádání provozovatele prokázat před začátkem procedury svůj věk, a to prostřednictvím OP, ŘP, Pasu, či jiného průkazu totožnosti.

V případě nadměrného znečištění prostor je klient povinen uhradit náklady na úklid a sanaci prostor v částce 2000 kč.

7. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen s dostatečným předstihem informovat klienta o případných změnách v objednávce. 

Klient má právo na stornování objednávky, nejpozději však 96 hodin před plánovaným termínem objednané procedury. V tomto případě má klient právo na vrácení 100% již uhrazené ceny. 

Rezervaci je možné zrušit volnou e-mailovou formou na adreseinfo.beerspa@gmail.com. Na telefonické zrušení nebude brán zřetel.

8. Dárkove poukazy. 

 Zakoupené dárkové poukazy LÁZNÍ nelze vrátit. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu LÁZNĚ nevyplácejí zpět.
Platnost poukazu je stanovena na dobu v něm uvedenou, nejvýše však jeden rok od data jeho vystavení. 

9. Zdravotní rizika a doporučení

Osobám s vysokým krevním tlakem, po operacích srdce, těhotné ženy od 3 měsíců těhotenství je doporučeno konzultovat návštěvu lázní se svým lékařem.

10. Reklamace

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikoval důvody, eventuálně navrhnout způsob jejího vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněné. 

V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě - na provozovně, kde bylo zboží nebo služba poskytnuta. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace. Reklamaci lze podat i písemně na adresu lázní 13000 Praha 1, Opletalova 35, telefonicky na tel. 777773888, nebo elektronicky: .info.beerspa@gmail.comVyřízení reklamace se řídí reklamačním řádem poskytovatele služeb, který je k dispozici na recepcích.

Reklamace včetně odstranění vady které není možne napravit ihned na místě bude vyřízena odpovědným pracovníkem LÁZNÍ nejpozději do tří pracovních dnů, v případech vyžadujících další posouzení, ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li s KLIENTEM písemně dohodnuta lhůta delší. 

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, její dopinění, v případě možnosti nahrazení služby. Neni-li to možné, poskytne Provozovatel přiměřenou slevu z ceny sjednané a reklamované služby, kterou kvůli vadám nemohl klient vůbec využít. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném využití služeb. 

O výsledku šetření bude klient písemně informován. 

10. Závěrečná ustanovení

Společnost Flex Agency s.r.o. má právo Všeobecné obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální podoba VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.beerspanatural.com.